Helo Afficianados Gaming, dyfalu pwy sy'n ôl. Yn ôl eto, cefn Wolfie ... dywedwch wrth eich ffrindiau. Neu peidiwch, wn i ddim a ydych chi'n ffitio'r stereoteip budr ai peidio. Unrhyw un… Gadewch i ni fwrw ymlaen â phobl y sioe. Ydw, dwi'n cael smalio bod yna un o hyd; neu erioed wedi bod yn…

Rhif 5 yw WVM

WVM - Gemau Porn Gorau Mawrth 2022

WVM - Gemau Porn Gorau Mawrth 2022

Dal dim gair eto yma bois, a dwi braidd yn bummed. Beth bynnag yw'r 'digwyddiad bywyd mawr' oedd bod yn rhaid i'r datblygiad a grybwyllwyd yn y diweddariad 'beta' newydd diwethaf gymryd llawer o amser. Dim dyfarniadau. Mae rhaglennu cod, a dylunio animeiddiadau a modelau cymeriad hefyd yn hynod o llafurus. Meddyliwch Sarlac … Yikes. Neu peidiwch, nid oes gennym ni i gyd yr arfwisg oer, ydw i'n iawn? Beth bynnag, gobeithio y bydd yn dychwelyd i amserlen fwy cyson yn fuan. Byddai'n gas gennyf ei weld yn dod yn Terminus Reach arall: Sentinel. Neu Archon amharod, awgrym, awgrym…


Rhif 4 - Sorcerer

Paratowch ar gyfer y meinweoedd, a na… nid o reidrwydd ar gyfer dagrau. Er bod gen i rai ofnau efallai na fydd y gêm yn cael ail bennod os mai dyma'r un Dev a'r Sentinel y soniwyd amdano. Gan fod galwad yn weithredol i'r gêm honno ar deledu Susan. Os felly, byddai'n wych gweld cynnydd yn y naill gêm neu'r llall, neu fynd yn naid am rai blynyddoedd.

dewin

dewin

Fydd dim ots gen i. Sorcerer Part Duex: Gall The Hotter Shots aros am ychydig cyn belled ag yr wyf yn y cwestiwn. Cyn belled nad Adventures Inbreeding yw'r is-deitl nesaf (Yna eto os ewch chi gyda'r ongl esgyniad demigod, does dim rhaid i hynny fod yn broblem. Gofynnwch i'r Groegiaid) Os ydych chi fel fi, efallai Mae Pawb Eisiau Rheoli'r Byd ! A oes ots pa un mewn gwirionedd? Iawn, dwi'n haeddu'r holl bapurau newydd wedi'u rholio i fyny ar gyfer yr un yna, dwi'n ei gael…. Beth bynnag o'm rhan i mae'r stori ymhell o fod drosodd.

Dim ond achosi i'r llen ddisgyn, nid yw'n golygu na all gymryd amser i adeiladu tŷ mwy. Efallai un lle mae'r gêm hon yn cael gorsedd? Gwnaethoch eisoes i'r frenhines iâ fridio ag arglwydd y fflam. Gwelsom y Gaeaf yn Dod, dim ond Saiyan. Dim aros, mae'n debyg mai dyna'r gêm arall ...


Rhif 3 Fy Nheulu Newydd

Felly mae un arall yn edrych yn barod i symud i'r cam nesaf. O leiaf cyn belled ag y mae'r diweddariadau yn awgrymu yn y fersiwn gyfredol hon. Ddim yn siŵr ei fod yn beth da o ystyried “mae pawb dwi'n caru yn feichiog” (ddim yn wir o bell gan nad oes rhaid i ni wneud y Lleian yn un ni eto. Mae'r weebs wedi bod yn pryfocio, dyw'r doc ddim cweit ar y bwrdd; mae'r ddeuawd becws yno ond nid priodferched etto.

Fy Nheulu Newydd - Gemau Porn Gorau

Fy Nheulu Newydd - Gemau Porn Gorau

Mae yna LLAWER o waith ar sawl ochr sydd wedi'i adael felly ers tro) Dal ddim yn fawr ar y peth nain, a does dim ffordd yn uffern hyd yn oed mewn darn o anghrediniaeth y dylai hi fod yn ffrwythlon o hyd. Ar wahân i hynny, mae'n amlwg yn annwyl. Ychydig o oleuni ar y cynnwys drwg iawn y tro hwn ond roedd llawer o waith i leinio hwyaid. Hyd yn oed os ydw i'n llai ffan o'r bêl las diwedd y tro hwn.

Mae fy un i felly yn naturiol, diolch. Ar ddiwedd y dydd, nid diwedd y stori hon o bell ffordd yw hi, ond mae'n bennod newydd bosibl yng nghyfnod yr holl fywydau dan sylw. Er na hoffwn i gyflymu trwy ffarwel, gan fy mod yn hanner Gwyddel, fe ddaw amser pan fydd angen i dev bwyso a mesur y gost iddynt eu hunain mewn parhad. I ddod o hyd i ffordd i lapio pethau i fyny. Neu eto, symudwch o strwythur gosodedig i bennod newydd.

Fy Nheulu Newydd - Gemau Porn Gorau

Fy Nheulu Newydd - Gemau Porn Gorau

A all fod yn beth anodd o bob ochr. Fanbase, a chynhyrchu. Felly dyma obeithio bod mwy ar ôl i'r ras hon. Mae'n gêm sy'n cicio casgen, a byddai'n well gen i beidio â'i gweld yn ceisio gydag un goes yn unig.


Rhif 2 yn ein brig yw Simple Days

Mae hwn wedi bod yn gwneud gwaith gwella cyson. Rhaid galw hynny allan lle gallwch chi. Dev mewn gwirionedd yn gwrando ar y ceisiadau sylfaen chwaraewr. Roeddwn i'n ei chael hi braidd yn rhyfedd y byddai'n gadael i chi chwarae i'r pwynt y mae ffrind Moko yn cael ei wahodd ar y diwrnod y mae'n ofylu ac yna'r rhan fwyaf o'r diwrnod lle byddai'n ddigwyddiad pwysig yn cael ei hepgor trwy bethau dyddiol arferol.

Dyddiau Syml - Gemau Porn Gorau

Dyddiau Syml - Gemau Porn Gorau

Fodd bynnag, roedd angen i mi brofi i ba raddau yr oedd yr hyn a roddwyd ar waith, felly cynilais ymlaen llaw i wneud yn siŵr na fyddwn ar goll. Rwy'n hoffi'r opsiynau beichiogrwydd rheoli yn y cyfrifiadur; ond mae'n gadael i mi gwestiynu beth oedd pwynt y cyffur coch yn y lle BDSM.

Maen nhw'n cymryd amser i dynnu sylw at yr hyn maen nhw'n gallu ei wneud, ac rydych chi'n sôn am wirio gyda lab boy ... felly allwn ni wybod, gwnewch hynny??? Yn fuan.

Gallai mewn gwirionedd fod yn bwynt da i gael gwared ar fusnes y gystadleuaeth A chael y merched ar eich ochr, gan mai chi yw tad eu plant. Dim ond meddwl. Rydw i'n hoffi ble rydych chi'n mynd hyd yn hyn, felly daliwch ati gyda'r gwaith da, arhoswch ... faint o dabledi glas sydd gennych chi?

Dyddiau Syml yn barod i gael ei chwarae!


Cymerir rhif 1 gan Maou-Sama

Nawr efallai y bydd penodau blaenorol yr un hon yn anodd i'w darganfod, ond y gêm os ydych chi wedi ei chwarae'n gyson o'r dechrau yw ... wel, eithaf damned oddi ar y wal. Rwy'n meddwl ei fod wedi mynd yn ormod i mewn i timey-winey bs fy hun.

Maou-Sama - Gemau Gorau i Oedolion

Maou-Sama – Gemau Gorau i Oedolion

Mae hon yn bendant yn gêm sydd er yr holl ffaith paetron yn blocio eu gallu mewn gwirionedd i WNEUD llosgach (heb glytiau) yn bendant ddim yn swil o'r cysyniad. Os ydych chi'n hoffi peli i'r waliau ... tu mewn sawl merch, stori ... rydych chi mewn lwc.

Mae'n “Dad” gwarantedig i bawb sydd ar ôl yn y byd. Fodd bynnag, mae llawer ohonyn nhw ar ôl ar ddiwedd y peth hwn, a dim pwy sy'n gysylltiedig. Meddygon, gallai fod yn amheus. Hei, cefais i guro Hades ac Aphrodite; a dylai hynny ddysgu iddi am roi hudolus bob tro yn gweithio y ceiliog tro cyntaf.

Maou-Sama - Gemau Porn Gorau

Maou-Sama - Gemau Porn Gorau

O ddifrif, cyn belled â bod y devs mewn gwirionedd yn gadael i mi ddewis pa ddiweddglo rydw i eisiau neu gynnig modd i ddatgloi pob un ohonynt heb orfod mynd yn ôl trwy broses lawrlwytho hir iawn ar gyfer 3 pennod neu fwy nawr, rwy'n dda. Mae'n daith fach hwyliog i'r ochr i'r rhyfedd a'r gwallgof. Yn llawn hud a chyfeiriadau at fytholeg wirioneddol. Mae'n unig, nid ar gyfer y teimlad y galon. Bydd yna ddreigiau… Dychmygwch.

Rhowch gynnig ar y diweddaraf Maou-Sama fersiwn!


Casgliad

Ar y nodyn hwnnw, rwy'n meddwl y byddaf yn skedaddle cyn i chi i gyd ddod o hyd i ddigon o raff. Mae fy hiwmor yn ymwneud â'r unig ran ohonof sy'n mwynhau'r crocbren. Diolch yn fawr iawn. Na mewn gwirionedd, rwy'n gwerthfawrogi pob un ohonoch sy'n cymryd yr amser i ddarllen, a rhoi sylwadau. Er fy mod yn gymeriad yn y gwagle rhwng, mae'r ffaith bod gennyf gynulleidfa yn golygu llawer iawn. Nawr, ble wnes i roi'r holl garcharorion hynny… Hmmm? Ciao, welai chi tro nesa. Am y tro, meow y gath ydw i, ac mae'r cyfan yn y gymysgedd.

Gallwch chi lawrlwytho'r holl gemau yn y top misol hwn ar ein OedolionGames wefan.

Oes gennych chi hoff gêm o'r top yma? Gadewch eich barn yn yr adran sylwadau.